ISO 14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK SÜRECİ

1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Kuruluşun ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır.
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standart gereklilikleri doğrultusunda iş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimleri,
• İzinlerin incelenmesi ve kurumu ilgilendiren yasal gerekliliklerin belirlenmesi,
• Proses bazında çevresel etkilerin mevcut yöntemlerin incelenerek iyileştirmelerin önerilmesi,
• Çevre Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve Yetki düzenlemesi konularında yapılması gerekenlerin ve mevcut sistem organizasyon yapısı ile ilgili iyileştirmelerin tespit edilmesi,
gibi çeşitli kriterler incelenir.
GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı rapor yönetime sunulur.

2. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

İşletme faaliyetleri incelendikten sonra her bir faaliyet konusu ile ilgili temel ve alt prosesler belirlenir. Bu proseslerin birbiri ile olan ilişkisi tanımlanır ve proses etkileşim şeması hazırlanır. İşletme faaliyetleri; Satın alma, Üretim veya Hizmet, satış pazarlama, depolama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, çevre yönetim sistemi uygulamaları v.b faaliyet konularını içerir.

iso-14001-2015
belgelendirme1

3. Çevre Politikası ve Organizasyon Şemasının Hazırlanması

Prosesler ve proses sorumluları belirlendikten sonra işletmenin organizasyon şeması ve çevre politikası üst yönetim ile birlikte belirlenir.

4. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli dokümantasyon (Çevre El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

5. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

Çevre Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ.
  • ÇEVRESEL BOYUTLARIN BELİRLENMESİ VE RİSK ANALİZİ
  • ÇEVRE SİSTEM DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ
  • İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

6. Sistemin Uygulanması

ISO 14001:2015 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

7. İç Tetkiklerin Yapılması

Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

8. Yönetimin Gözden Geçirme (Y.G.G) Toplantısının Yapılması

Sistemin değerlendirilmesi yapılarak sonuçların yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla yapılır.

9. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi başvurusu yapılır.

sosyal-medya